Regulamin serwisu www.alkoholehurtowo.pl

Par. 1 Wstęp

 1. Serwis www.alkoholehurtowo.pl jest skierowany do osób pełnoletnich zwanych dalej Klientami i tylko przez takie osoby może być używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 2. Serwis www.alkoholehurtowo.pl zwany dalej Serwisem jest własnością Firmy Foczka Tomasz Gąsiorek z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 45c w Wieliczce zwanej dalej Sprzedawcą.

 3. Działanie Serwisu polega na udostępnianiu możliwości kontaktu ze Sprzedawcą, informowaniu klientów o możliwości zakupu napojów alkoholowych, warunkach tych zakupów. Serwis nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży.

Par. 2 Legalność

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty przez niego sprzedawane pochodzą z legalnego źródła, posiadają wymagane znaki akcyzowe oraz oznaczenia producenta.

 2. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną sprzedaż produktów alkoholowych.

 3. Sprzedawca na każdy zakup wystawia Klientowi dokument zakupu – paragon fiskalny lub fakturę.

Par. 3 Zamówienie

 1. Kupujący może dokonać zamówienia wybranego towaru drogą mailową lub telefonicznie.

 2. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę jest wiążące dla Kupującego.

 3. Sprzedawca ma prawo żądać zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

 4. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji Kupującego lub braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

 5. Zaliczka jest zwracana w pełnej kwocie jeśli brak możliwości realizacji jest z winy Sprzedającego.

 6. Na realizację zamówienia Strony mają 14 dni od dnia złożenia zamówienia chyba, że ustalą inaczej.

 7. Sprzedający ma prawo odwołać zamówienie  jeśli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

Par. 4 Odbiór zamówienia

 1. Odbiór towaru jest możliwy w siedzibie Firmy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę pełnoletnią.

 2. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu odbioru. Termin ten nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki.

 3. Kupujący ma 2 dni robocze na wpłatę zaliczki licząc od dnia otrzymania faktury proforma lub druku zamówienia.

 4. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność odbieranego towaru z zamówieniem w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika. Późniejsze reklamacje co do ilości, uszkodzeń czy zgodności z zamówieniem nie będą uwzględniane.

Par. 5 Warunki dostawy

 1. Zamówiony towar może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Podczas odbioru dostarczanego towaru musi być obecny Kupujący lub wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

 2. Wskazany adres musi być możliwy do zlokalizowania za pomocą nawigacji satelitarnej oraz musi być dostępne dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3500 kg.

 3. Transport jest realizowany za pomocą własnych pojazdów, firm współpracujących lub kurierskich. O sposobie realizacji decyduje Sprzedający.

 4. Termin darmowej dostawy może być ustalony w ciągu 2 miesięcy od momentu zaksięgowania zaliczki. O terminie decyduje Sprzedawca.

 5. Koszt i termin pozostałych transportów jest wskazany w trakcie zamówienia i jest zależny od terminu oraz wielkości zamówienia.

 6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta lub rezygnacji Klienta kiedy transport został już przygotowany lub wysłany do Klienta, Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu poniesiony koszt transportu wyliczony według stawki firmy realizującej dostawę.

 7. W cenę transportu jest wliczona pomoc przy rozładunku. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o braku osoby odpowiedzialnej za rozładunek i ustalić sposób działania.

 8. Z uwagi na bezpieczeństwo kierowcy większe zamówienia są realizowane tylko po wpłacie całości wartości przelewem na konto bankowe.

Par. 6 Ochrona danych osobowych

 1. Podczas korzystania z Serwisu i podczas procesu zamówienia Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do procesu realizacji zamówienia i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawy.

Par. 7 Odstąpienie od umowy

1. Zawierając umowę na odległość konsument zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. Wzór druku odstąpienia znajduje się na stronie internetowej www.alkoholehurtowo.pl w zakładce “regulamin”.

Par. 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie propozycje cen zawarte na tej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 45C w siedzibie Firmy.

 3. Dokonując zamówienia przez Serwis lub w wyniku późniejszych kontaktów ze Sprzedającym Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem. 17 stycznia 2020 roku.

Aby odwiedzić tą stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Proszę potwierdzić swój wiek.